Hłowna strona

Z Wikipedije, swobodneje encyklopedije
Dźi do: Nawigacija, Pytać

Witaj do Wikipedije, swobodneje encyklopedije!

Wikipedija je mjezynarodny projekt k natwarjenju swobodneje, wšitkim přistupneje online-encyklopedije we wšěch rěčach. Wona je žiwa wot dobrowólneho dźěła stotysacych awtorow na cyłym swěće. Kóždy móže so wobdźělić – tež ty!

Bjez wulkich formalnosćow móžeš nowe zapiski spisać a nastawki wobdźěłać, rozšěrjeć abo korigować. Tuchwilu wobsahuje hornjoserbska Wikipedija jako najwjetša serbska encyklopedija 12.446 zapisow. Zwostawa potajkim hišće tójšto dźěła. Prošu pomhaj nam, zo by naša encyklopedija dale rostła!

Připadny zapisk · Kategorije · Korčma · Pomoc · PrawidłaChceš sobu činić, ale njewěš kak? Přizjew so w korčmje!

Naš nastawk měsaca

Michałska cyrkej w Budyšinje

Michałska cyrkej je cyrkwinski twar w Budyskim starym měsće. Steji blisko Stareje wodarnje při juhozapadnej kromje skalneho platowa wysoko nad Sprjewju, na kotrymž je so natwariło srjedźowěkowske stare město. Naměsto mjez cyrkwju, Starej wodarnju kaž tež mjez nutřkownej a wonkownej měšćanskej murju mjenuje so Serbski kěrchow. Ansambl z Michałskeje cyrkwje a Stareje wodarnje je symbol města Budyšina.


wjace  

Wobraz tydźenja

Nicosia 01-2017 img20 View from Shacolas Tower.jpg

Mošeja Selimiye w sewjernym dźělu cypernskeje stolicy Nikosia

Róčnicy w tutym měsacu

wobdźěłać

1863 prěnje čisło Katolskeho Posoła wušło • 1. 1. 1805 Hendrich Božidar Wjela zemrěł • 8. 1. 1822 Jan Wjela so narodźił • 13. 1. 1716 Pětr Ponich so narodźił • 15. 1. 1831 Juro Surowin so narodźił • 17. 1. 2002 Jan Bulank zemrěł • 18. 1. 1895 załoženje spěwarskeho towarstwa „Meja” w Radworju19. 1. 1863 Fryco Rocha so narodźił • 22. 1. 1945 Jan Skala zemrěł • 24. 1. 1895 załoženje spěwarskeho towarstwa „Lilija” w Ralbicach28. 1. 1767 Rudolf Mjeń so narodźił • 28. 1. 1991 znowazałoženje Towarstwa Cyrila a Metoda

januar  

Zajimawosće

Wědźeše ty hižo, zo …
  • bě farar Georg Körner z Rudnych horin jedyn z duchownych pućrubarjow sorabistiki?
Ewangelska cyrkej w Křišowje
  • je Křišow jedna z mało hornjołužiskich wsow, kiž njejsu swoje prěnjotne serbske mjeno po 1945 wróćo dóstali?
  • Kamjanec-Podilskyj přez lětstotki najjužniša přimjezna twjerdźizna Pólskeje?
  • słuša pućowanski dźenik serbskeho misionara Jana Awgusta Měrćinka k standardnym twórbam němskeho polarneho slědźenja?
  • je połkupa Kamčatka wjetša hač Němska?Što je hornjoserbšćina?

Informace pro všechny, kteří neumí hornosrbsky

Hornolužická srbština je západoslovanský jazyk, kterým dnes mluví přibližně 20 000 lidí v oblasti Horní Lužice.

Hinweis an alle, die kein Obersorbisch können

Obersorbisch ist eine westslawische Sprache. Sie wird von etwa 20.000 Menschen in der sächsischen Oberlausitz gesprochen. Zum Online-Sprachkurs für Anfänger geht es hier.

Information for those who do not speak Upper Sorbian

Upper Sorbian is a West Slavic language. It is spoken by about 20000 people in the Saxonian Upper Lusatia.

Informacje dla tych, którzy nie mówią po górnołużycku

Górnołużycki to jeden z języków zachodniosłowniańskich. Używa go około 20 000 ludzi w Saksonii, w rejonie Łużyce Górne.

In anderen Sprachen, In other languages, ...
Z Wikipedije, swobodneje encyklopedije